ضرورت مبارزه برای جمهوری در راستای پیروزی انقلاب دمکراتیک