آیا آزادی و برابری و رفاه و صلح پایدار در فلسطین میسر است؟