ادبیات و هنر

حافظ و خرقه پوشان

منوچهر تقوی بیات

نتیجه: دوری از صوفیان را به یار(مردم) گوشزد می كند و می گوید تو چون نازپروره و زودرنج هستی تاب رفتار ناروای صوفیان را نداری. رندان را می ستاید. از زمان باستان كه می فروشی روا بود، به نیكی یاد می كند. تو که شراب را گرامی می داشتی آن را حرام نکن (زهرم منوشان). شراب را نوش و مستوری را ناگوار می داند.

حافظ: رندی و شیوه‌ی رندی

منوچهر تقوی بیات

شیوه ی اندیشه و روش زندگی رندان در این غزل به روشنی بیان شده است. این که رند در میان مردم بد نام شده، نادرست است. راستی و درستی، شیوه ی رندان است و از دغل و دروغ پرهیزمی كنند. به كسی تهمت نمی زنند، ظاهر آراسته ی دروغین ندارند. از دانش خود برای فریب مردم استفاده نمی كنند. توانگری را به ثروت و مكنت نمی دانند و سادگی و كم خواهی را مبنای زندگی خود قرارمی دهند…

0

برتولت برشت : تصمیم

ترجمه حمید محوی

آنچه در بررسی نمایشنامه های آموزشی و نظریۀ تآتر آموزشی نزد برتولت برشت می تواند برای ما خوانندگان امروزی حائز اهمیت باشد، از جمله این است که در فرازهای برتولت برشت می توانیم به تدریج دیدگاه برشت (سوسیالیست) دربارۀ فعالیت هنری را کشف کنیم که هیچگاه به دور از شناخت، پیشرفت و ضرورت گسترش آن در میان توده ها نبوده و باید به تحول در عملکرد اجتماعی تآتر و بطور کلی هنر بیانجامد.

0

گل‌چینی از نقاشی‌های گنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران از سودابه اردوان

سودابه اردوان نقاش ،مجسمه ساز و هنرمند متولد تبریز است. هنگامی که دانشجویی 23 ساله وساکن تهران بود توسط رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی به‌دلیل فعالیت سیاسی دستگیر و روانه زندان می‌شود. اوکه از فعالین ومبارزان راه آزادی و دموکراسی وجنبش پیشرو زنان است، هشت سال ازبهترین سال‌های ‌زندگی خود را در زندان‌های مخوف اوین و قزلحصار به‌سر برده است و از بازماندگان فاجعه‌ی ملی سال 67 می‌باشد. یادنگاره‌های زندان مجموعه‌ای از خاطرات درد‌ناک این سال‌هاست که به هم‌راه مجموعه‌ای بی‌نظیر از نقاشی‌های این هنرمند منتشر شده است.

0

حافظ شیرین سخن و اوضاع و احوال امروز ما – اکبر دهقانی ناژوانی

اکبر دهقانی ناژوانی

حافظ ادامه می دهد که هفتاد و دو ملت که گِل آن‌ها در عرش سرشتیده شده بود به جان هم افتاده و از روی ندانم کاری چه جنایتی نبوده که روی زمین انجام نداده اند، آدم کشی، آدم ربایی، دزدی، چپاول، غارت، شکنجه، کهریزک، تجاوز، حتی به یک بچه هم رحم نکردند و بسیاری را هم اعدام کردند .
از حافظ پرسیدم مگر زمان شما کهریزک وجود داشت؟
حافظ گفت نه، فقط همین یکی را کم داشتیم که آن را هم شما به آن اضافه کردید.

image_pdfimage_print