خیزش آبان 98

نگاهی به وارسی و چشم انداز شعارهای اعتراضی درایران طی ماه‌های آبان، آذر و دی 98

امیر جواهری لنگرودی

شعارها درنوع خود به شناخت عوامل وخصلت‌ها وویژگی‌های حرکت اجتماعی می انجامد و به ما کمک می کند که دریابیم که مردم برسر چه مطالباتی خم می‌گردند وچه گروه‌های مختلفی را نمایندگی می کنند و موقعیت شرایط عینی وذهنی جامعه رابرما روشن و آشکارمی سازند .

التهابات اخیر، منطقه و جهان در مورد ایران

امین بیات

تضاد اصلی امروز مردم ایران قبل از هر مسئله ی مهم  دیگری، مقابله با رژیم منفورجمهوری اسلامی که باید  بدست توانای مردم ایران سرنگون گردد و باید بساطش بر چیده شود و سران آن بدست عدالت سپرده شوند، و مردم به این نتیجه رسیده اند که آلترناتیو مردمی  از میان خود  مردم  تشکیل  خواهد  شد و نیروهای سیاسی  پشت جبهه ی مبارزا ت مردم  قرار دارند،

image_pdfimage_print