میز گرد

میز گرد سیاسی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

مفهوم شهروند و حقوق شهروندی

انقلاب اسلامی و موانع حقوق شهروندی

سخنران:

فریدون شمس

جمعه ۲۱ ژانویه، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
در اتاق زوم
https://us02web.zoom.us/j/6448678452

مفهوم شهروند و حقوق شهروندی (بخش سوم)

میز گرد جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک

نگاهی به چند مفهوم بنیادین در انقلاب مشروطه

پسامدهای انقلاب مشروطه در دوران پهلوی

سخنران:

فریدون شمس

جمعه سوم دسامبر، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
در اتاق زوم
https://us02web.zoom.us/j/6448678452

مفهوم شهروند – حقوق شهروندی

میز گرد سیاسی
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

سخنران: فریدون شمس (بخش اول)

حقوق و آزادی های شهروندی در یونان و روم و ایران
دوره چیره گی مسیحیت
نگاهی نو به انسان و سیاست و قراردادهای اجتماعی

جمعه ۵ نوامبر، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

در اتاق Zoom

سالگرد انقلاب ١٣٥٧ و نگاهى به جنبش های اجتماعی کنونی در ایران

میزگرد سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

( بحث آزاد)

جمعه ۵ فوریه، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

آدرس:

اتاق «جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران» – در پالتاک مسنجر
Asia and pacific

Iran

Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

image_pdfimage_print