کارگران

0

سندیکالیسم درایران، یک قرن مبارزه

به مناسبت اول ماه مه و با شادباش به همه زحمنکشانفرهنگ قاسمیسی سال پیش وقتی نخستین جلد کتاب خود را در مورد “سندیکالیسم در ایران” انتشار دادم یکی از نویسندگان موتمن و مورد احترام...

0

ضرورت ایجاد تشكل سراسری

علی‌رضا ثقفی جنبش كارگری ایران كه دور جدید فعالیت خود را از ابتدای دهه هشتاد آغاز كرد تا كنون با مشكلات خاصی مواجه بوده كه البته اكنون اكثر آنها را یكی پس از دیگری...

0

چراغی در دست دو نسل

گفتاری در بزرگداشت برادرم محمد کعبیمعروف کعبی مگر چنین نیست کە هزاران هزار جانباختە؛ هزاران هزار آبدیدە ی رنج و کار کە زندگی را وداع‌ گفتەاند؛ صدها معلول نبردها و سیاه چالها؛ و آنهایی...