ندای آزادی

0

فلسطین و جهان عرب.  مسئول شکست کیست؟

هانی المصری

جامعه عرب با برگزاری نشستی برای بحث درباره «عادی سازی» رابطه امارت متحده عربی و اسرائیل مخالفت کرد. این تحول نگران کننده ریشه ای قدیمی دارد و رهبری فلسطین در مسئولیت آن شریک است.

به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی نه به اعدام

اعلامیه

ما در هم‌راهی و هم‌بستگی با مبارزان راه آزادی و حقوق بشر در ایران و جهان، به مناسبت روز مبارزه برای لغو جهان‌شمول مجازات اعدام، اعلام می‌کنیم که مجازات اعدام باید لغو و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بدون قید و شرط آزاد گردند. ما همه‌ی ایرانیان آزادی‌خواه در خارج از کشور را به شرکت در کارزارِ نه به اعدام در 10 اکتبر فرامی‌خوانیم.

0

شکست طرح «حجاب و عفاف» در ایران

بهرام رحمانی

زن ستیزی در ایران تنها به چند امام جمعه مرتجع محدود نبوده و کلیه دم و دستگاه حکومت اسلامی ایران و مهم‌تر از همه ایدئولوژی مذهبی آن زن‌ستیز و و آزادی‌ستیز و مردسالار است.

آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران

بیانیه شبکه‌ سندیکاهای کارگری در جهان

ما خواستار آزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها و  زندانیان عقیدتی زندانی هستیم.

۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام

بیانیه مشترک

 یک صدا برای آزادی بدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام بکوشیم. در ۱۰ اکتبر، به برگزاری آکسیون های همزمان در مقابل سفارتخانه های رژیم و میادین محل زیست مان اقدام نمائیم.

بررسی خشونت در جهان

میز گرد

«خشونت و دین» : مزدک بامدادان
«خشونت، قهر و موقعیت انقلابی» : جواد قاسم آبادی
شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ –  ساعت ۱۹ و سی به وقت اروپای مرکزی
اتاق «جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران» – در پالتاک مسنجر