سیاست

0

رفراندُم اقلیم کردستان عراق در تضاد با حقوق سیاسی است!

فرهنگ قاسمی: در خاتمه سوال میکنم که آیا در دنیایی که قدرت‌های بزرگ خود را در چارچوب‌های بزرگتری مانند اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اعراب متحد می‌کنند تا ‌قدر قدرتی خود را حفظ و گسترش دهند، شقه شقه کردن سرزمین ها ونابودی هویت فرهنگی وتاریخی وهمبستگی ملی و در نتیجه کوچکتر شدن آن اقدامی عقلایی به نظر می‌رسد؟ از نظر من پاسخ منفى است.

0

در باره برخورد به انتخابات ریاست جمهوری و مسئله تضادهای داخلی حاکمیت

مثل همیشه انتخابات ریاست جمهوری در ایران مباحث تندی رامیان طرفداران شرکت در آن و مدافعان تحریم فعال دامن زد . از زمانی که اصلاح طلبان حکومتی موفق شدند که « منطق» انتخاب میان بد و بدتر را در میان بخشی از اپوزیسیون سابق جابیاندازند این مباحثات درخارج گاه اشکال بسیارتندی هم به خود میگیرد .

0

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟

در ارتباط با مسئله احتمال حمله نظامی توسط عربستان سعودی به ایران با پشتیبانی کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس با حمایت دولت اسرائیل وایالت متحده آمریکا، البته با پیش فرضها و پیش داده های طرفین درگیر بسیار محتمل و متاسفانه به حقیقت نزدیک و خطرناک است.

0

مبارزاتِ مردمی و نقش اپوزیسیون سوسیالیست در ایران

اکثریتِ توده هایِ مردم، که دربر گیرندهِ بخشهای مزد یگیر، حقوق بر، توده های خرده پا و جمعیت عظیم بیکارِ زن و مرد هستند، بالقوه، امواج وسیعِ انقلابی را تشکیل میدهند. شرکتِ فعال در مبارزاتِ روزمرهِ آنها برایِ احقاق مطالباتِ دمکراتیک و کمک به روشنگری و ارتقاء در شناختِ مردم از ماهیتِ غیرِ دمکراتیک و استثماریِ سرمایه داری و تلاش برای ارائهِ بدیل هایِ ممکنِ غیر سرمایه دارانه، یکی از وظایفِ اصلی در مقابل مدافعان دمکراسی واقعی و سوسیالیسم میباشد.

0

ملی کردن نفت ایران یک اقدام استراتژیک براى استقرار دموکراسى بود

در روند ملی شدن صنعت نفت ایران سه عامل نقش اساسى داشتند: اول، نمایندگان مردم که توانستند به عنوان فراکسیون ملی در مجلس شانزدهم طرح ملی شدن صنعت نفت را به پیش ببرند. دوم، سندیکاهای کارگری، به ویژه سندیکای صنعت نفت خوزستان، از این کار پشتیبانی کردند و برای ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور وارد کارزار گردیدند. سوم، روشنفکران و روزنامه نگاران مبارز وغير وابسته که به طور مرتب اخبار دقیق ودرست را از مجلس به مردم انتقال می دادند…