سیاست

0

رفراندُم اقلیم کردستان عراق در تضاد با حقوق سیاسی است!

فرهنگ قاسمی: در خاتمه سوال میکنم که آیا در دنیایی که قدرت‌های بزرگ خود را در چارچوب‌های بزرگتری مانند اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اعراب متحد می‌کنند تا ‌قدر قدرتی خود را حفظ و گسترش دهند، شقه شقه کردن سرزمین ها ونابودی هویت فرهنگی وتاریخی وهمبستگی ملی و در نتیجه کوچکتر شدن آن اقدامی عقلایی به نظر می‌رسد؟ از نظر من پاسخ منفى است.

0

مرگ رفسنجانی شروع یک واقعه در ایران است

امین بیات هاشمی وشرکاء از نخستین روزکسب قدرت سیاسی بعدازانقلاب مردمی در ایران علیه حکومت و دارودسته وابسته محمد ضاشاه درکنارخمینی و با یاری و حمایت سایرآدم کشان وهمدستان خود نقشه حذف فیزیکی مخالفین...

0

واپسین پیام من

به یاد ابوالفضل قاسمى هموطنان، مردم شریف و دلاور درگز، دوستان و رفقاى گرامى روز اول آذر ۱۳۷۲ سالگرد درگذشت ابوالفضل قاسمى است. از آن روز ٢٣ سال میگذرد. ٧٢ سال عمرکرد. اهل علم...

0

جایگاهِ جنبش هایِ اجتماعی و سازمانهای سیاسی در اپوزیسیون

فرامرز دادور امروزه در سراسر جهان، مردم برایِ بهبودیِ زندگی در تمامِ ابعادِ اجتماعی مبارزه میکنند.در کشورهایِ پیشرفته و نسبتا آزاد و دمکراتیک، ابعادِ کنش هایِ اجتماعی متنوع تر بوده، مردم در حیطه هایِ...

0

سپاسگزاری احسان دهکردی از همدردی ها

از این همه همدلی، نزدیکی و همدردی دوستان، احساس غم و غربت کمتر می شود. و عمیق تر شدن پیوندهای عاطفی میان ما جدا از نزدیکیهای سیاسی استحکام بیشتری به ما می بخشد. از...